Baltinavas novada domes sēde Nr.4.

Baltinavas novada domes sēde Nr.4.

Baltinavas novada domes sēde Nr.4.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 22.martā, plkst. 15:00
Darba kārtība:


1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Baltinavas novada pašvaldības nolikums” .
2. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
3. Par Baltinavas bāriņtiesas Gada pārskatu.
4. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar G. G.
5. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar R. L.
6. Par nekustamā īpašuma „Silagaiļi” atsavināšanu.
7. Par pārstāvja deleģēšanu Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles konsultatīvajā padomē.
8. Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros 2018.gadā.
9. Par Baltinavas pirts maksas pakalpojuma tarifa pārskatīšanu.
10. Par Baltinavas novada domes Atzinības raksta pasniegšanu L. K.
11. Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmas projektā „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Baltinavas novada ezeriem”.
12. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikto maksas pakalpojumu kopsavilkuma apstiprināšanu.
13. Par precizējumu 2018.gada 4.janvāra Domes sēdes lēmumā Nr.1.2.&
„Par ūdens patēriņa noteikšanu mājsaimniecībām, kurās nav uzstādīti ūdens skaitītāji”.