Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.4.

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.4.

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.4.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 15. martā plkst. 11:00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par G.G. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
2. Par zemes gabala (kad.nr. 3844000400159) zemes nomas tiesību izsoles procedūras uzsākšanu.
3. Par pārstāvja deleģēšanu darbam NVA Balvu filiāles Konsultatīvajā padomē.
4. Par pirts maksas pakalpojumu tarifu pārskatīšanu.
5. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu, kuri nododami nomā vai atsavināšanai 2018. gadā, saraksta publicēšanu.
6. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Svētunes, Motrīnes un Obeļovas ezeros 2018.gadā.
7. Par E.I. iesniegumu koku ciršanai ārpus meža Baltinavas novada pašvaldības teritorijā.
8. Par satiksmes ierobežojumu uz pašvaldības autoceļiem pavasara laikā.
9. Par Atzinības raksta pasniegšanu.
10. Informatīvi jautājumi.