Vakance Balvu novada pašvaldībā

Vakance Balvu novada pašvaldībā

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009115622
aicina pieteikties uz vakanto JURISKONSULTA (iepirkumu jomā) amatu
(uz noteiktu laiku)


Amata pamatpienākumi:
1. izstrādāt publisko iepirkumu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju (nolikumi, līguma projekti);
2. veikt atbilstošu paziņojumu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā (PVS), atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
3. nodrošināt centralizēto elektronisko iepirkumu veikšanu administrācijas un pašvaldības iestāžu vajadzībām elektroniskajā iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv;
4. sagatavot un izskatīt iepirkumu līgumu projektus, nodrošināt to atbilstību iepirkumu un iepirkumu procedūru dokumentiem un Pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumiem; sagatavot grozījumus noslēgtajos iepirkumu līgumos;
5. sagatavot un izskatīt līgumu projektus, ko slēdz pašvaldība pamatojoties uz veiktajām tirgus izpētēm pašvaldības administrācijā;
6. sagatavot pretenziju vēstules par publisko iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu izpildi/neizpildi;
7. pārstāvēt Balvu novada pašvaldību LR Iepirkumu uzraudzības birojā, tiesās un citās institūcijās iesniegumu/sūdzību izskatīšanā ar iepirkumiem saistītos jautājumos;
8. amata kompetences ietvaros izstrādāt iekšējo normatīvo aktu projektus (t.sk. par iepirkumu organizēšanas kārtību, par zemsliekšņu iepirkumu procedūru veikšanu u.c.), sagatavot lēmumu vai rīkojumu projektus iepirkumu jautājumos, atbildes fiziskām un juridiskām personām;
9. sniegt atzinumus (vizēt) Domes lēmumu projektiem, rīkojumiem, iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildēm uz fizisko un juridisko personu iesniegtajiem iesniegumiem, sūdzībām un citiem juridiska rakstura dokumentu projektiem iepirkumu jautājumos, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā;
10. sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības vadībai un administrācijas darbiniekiem, Iepirkuma komisijas locekļiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem iepirkumu jomā un pašvaldības darbības jautājumos.
Amata pienākumu izpildei nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:
1. augstākā 2.līmeņa juridiskā izglītība;
2. darba pieredze juridiskajā darbā;
3. pieredze iepirkumu un iepirkumu procedūru organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
4. zināšanas spēkā esošo tiesību aktu prasībās amata kompetences ietvaros;
5. zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;
6. labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
7. prasme veikt dokumentu juridisku analīzi, sagatavot juridiskus atzinumus un izstrādāt un analizēt līgumu, nolikumu un citu iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus;
8. prasme novērtēt un analizēt sava darba rezultātus un pieņemt patstāvīgus lēmumus amata kompetences ietvaros;
9. spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību, augsta precizitāte;
10. labas saskarsmes spējas un komunikāciju prasmes;
11. Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.
Pieteikumu, CV un izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018.gada 15.martam personīgi (Bērzpils ielā 1A, Balvos 2.stāvā, 23.kab.) vai sūtot uz e-pastu: ilona.locmele@balvi.lv. Tālrunis uzziņām + 371 64522468, + 371 26196412.