Paziņojums par “Baltinavas novada attīstības programma 2019.- 2025.gadam” izstrādes uzsākšanu.

Paziņojums par “Baltinavas novada attīstības programma 2019.- 2025.gadam” izstrādes uzsākšanu.

Baltinavas novada dome 2018.gada 22.februārī (protokols Nr.3.2.&) pieņēma lēmumu par “Baltinavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam” izstrādes uzsākšanu, tika apstiprināts AP izstrādes Darba uzdevums, posmi, rīcības un izstrādes laika grafiks. Tāpat Dome apstiprināja Vadības un Darba grupas (protokols Nr.3.3.&).


Vadības grupa:
1. Baltinavas novada pašvaldības izpilddierektors Jānis Bubnovs (Vadības grupas vadītājs).
2. Baltinavas novada administrācijas pārstāvis Guntis Pundurs.
3. Baltinavas novada deputāte Inta Vilkaste.
Darba grupa:
1. Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore (Darba grupas vadītāja).
2. Baltinavas novada domes deputāte, priekšsēdētājas vietniece Inese Siliņa.
3. Baltinavas novada deputāts, Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns.
4. Baltinavas novada pašvaldības Finanšu vadītāja Ināra Supe.
5. Baltinavas novada pašvaldības juriskonsults Kaspars Ādminis.
6. Baltinavas novada pašvaldības Sociāla dienesta vadītāja Evita Pundure.
7. Baltinavas novada pašvaldības projektu vadītājs Gatis Siliņš.
8. z.s.”Mītkes” īpašniece, Baltinavas novada domes deputāte Velta Mītke.
9. z.s. “Amatnieki” īpašnieks, Baltinavas novada domes deputāts Guntars Bartkevičs.
10. Baltinavas vidusskolas skolotāja Agita Zelča.
11. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Marija Bukša.
12. Baltinavas novada pašvaldības Kultūras nama vadītāja Inta Ločmele.
13. Baltinavas ģimenes ārsta prakses ārsta palīgs Silvija Gabranova.
14. Baltinavas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule.
15. z.s. “Amatnieki” un z.s. “Riekstiņi” projektu vadītāja Ilze Krišāne.
16. Baltinavas novada muzeja vadītāja, deputāte Antra Keiša.
17. Baltinavas novada iedzīvotājs Henrihs Logins-Slišāns.
“Baltinavas novada attīstības programma 2019. — 2025.gadam” izstrādes ietvaros iedzīvotāju anketēšana līdz 2018.gada maijam.
“Baltinavas novada attīstības programma 2019.- 2025.gadam” 1.redakcijas izstrāde līdz 2018.gada augustam.
“Baltinavas novada attīstības programma 2019. — 2025.gadam” 1.redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai līdz 2018.gada septambrim.
“Baltinavas novada attīstības programma 2019. — 2025.gadam” 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana 2018.gada oktobris.
“Baltinavas novada attīstības programma 2019. — 2025.gadam” 1.rdakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtējums līdz 2018.gada novembrim.
“Baltinavas novada attīstības programma 2019. — 2025.gadam” gala redakcijas izstrāde līdz 2018.gada 31.decembrim.
“Baltinavas novada attīstības programma 2019. — 2025.gadam” gala redalcijas saskaņošana ar Latgales plānošanas reģionu līdz 2019.gada 30.janvārim.
“Baltinavas novada attīstības programma 2019. — 2025.gadam” Domes lēmuma pieņemšana par AP apstiprināšanu līdz 2019.gada februārim.
Attīstības programmas izstrādes vadītāja: domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, e-pasts: planosana@baltinava.lv, mob. +371 2883991, +371 64521227.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi novada attīstības programmas izstrādei adresējami Baltinavas novada pašvaldībai, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594, e-pasts: dome@baltinava.lv, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskām personām norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi.
Visa informācija par “Baltinavas novada attīstības programma 2019. — 2025.gadam” izstrādes gaitu pieejama Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv .