Vakance novada domē

Vakance novada domē

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. 90009115590
aicina pieteikties uz vakanto Sabiedrisko attiecību speciālista-tūrisma informācijas konsultanta amatu
(uz noteiktu laiku)


Amata pamatpienākumi:
• Plānot, vadīt un koordinēt Baltinavas novada pašvaldības darbību informācijas, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos;
• Sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem. Sagatavot un sniegt informāciju masu saziņas līdzekļiem un informācijas dienestiem par pašvaldības darbības aktualitātēm un projektiem;
• Vākt un analizēt par Baltinavas novada pašvaldības un tās struktūrvienību darbu publicētos materiālus, sniegt vai organizēt rakstveida atbildes par kritiskām publikācijām, piesaistot ekspertus, sagatavot atbildes uz šīm publikācijām;
• Piedalīties materiālu gatavošanā pašvaldības informatīvajam izdevumam «Baltinavas Vēstis";
• Piedalīties pašvaldības internēta mājas lapas informācijas aktualizēšanā;
• Nepieciešamības gadījumā veikt tulka pienākumus no/uz krievu un angļu valodas;
• Informācijas vākšana un apkopošana (datu bāzes uzturēšana);
• Tūrisma informācijas sniegšana interesentiem (klātienē, pa telefonu, e-pasts, pasts);
• Reklāmas organizēšana, informatīvo un kartogrāfisko izdevumu par tūrisma pakalpojumiem sagatavošana, izdošana, izplatīšana;
• Dažādu ar tūrismu saistītu konferenču, konkursu organizēšana;
• Informatīvo zīmju un stendu sagatavošana un uzstādīšana;
• Novada mājas lapas informācijas aktualizēšana tūrisma jomā;
• Gidu pakalpojumi, darbs ar muzeja apmeklētājiem, līdzdalība muzeja izstāžu iekārtošanā.


Amata pienākumu izpildei nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes
• Augstākā izglītība;
• Latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas;
• Labas komunikācijas spējas, prasme organizēt un vadīt sabiedrības informēšanas darbu;
• Prasme strādāt ar datorprogrammām, modernām informācijas tehnoloģijām;
• Organizatoriskās spējas;
• Nepārtraukta individuālo zināšanu papildināšana un profesionālo iemaņu pilnveidošana, to radoša ielietošana praksē.
Pieteikumus (CV, izglītību apliecinoši dokumenti, amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinoši dokumenti) iesniegt līdz 2018.gada 9. martam plkst. 17:00 Baltinavas novada domē Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Baltinavas novada pašvaldības vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāju Maiju Stepiņu tel. 64522028 vai jurid.nodala@baltinava.lv