​Domes sēde Nr.3.

​Domes sēde Nr.3.

Domes sēde Nr.3.
2018.gada 22.februārī, plkst. 15:00
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.)
Darba kārtība:


1. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2014.gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”.
2. Par Darba uzdevuma Baltinavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādei apstiprināšanu.
3. Par Darba grupas Baltinavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādei sastāva apstiprināšanu.
4. Par noteikumu „Par informācijas izsniegšanu” apstiprināšanu.
5. Par Baltinavas novada pašvaldības Kultūras pasākumu plāna, Sporta pasākumu plāna un Pašdarbības kolektīvu braucienu plāna apstiprināšanu.
6. Par Baltinavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu Marutai Gamazinai.
7. Par nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un taksācijas veikšanas izdevumu atmaksu.
8. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 XXXX Baltinavas novadā, sadalīšanu un nosaukuma „XXXX” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
9. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 XXXX Baltinavas novadā, sadalīšanu un nosaukuma „XXXX” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
10. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 XXXX Baltinavas novadā, sadalīšanu un nosaukuma „XXXX” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
11. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 XXXX Baltinavas novadā, sadalīšanu un nosaukuma „XXXX” piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai.
12. Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 006 XXXX zemes lietošanas mērķa maiņu.
13. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar V. B.
14. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar R. L.
15. Par zemes nomas līguma laušanu ar V. L.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā V. L.
17. Par zemes nomas līguma laušanu ar A.A.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. A.
19. Par telefona sarunu limitu noteikšanu.
20. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas likvidāciju.