Lekcija par risinājumiem atkarību profilaksē atkarīgām un līdzatkarīgām personām

Lekcija par risinājumiem atkarību profilaksē atkarīgām un līdzatkarīgām personām

<p "="">30.01.2018. Baltinavas vidusskolas 7-9. klašu skolēniem un citiem interesentiem, notika lektores Mg.paed., Mg.sc.sal. Aloidas Jurčenko sagatavotā lekcija par risinājumiem atkarību profilaksē – sniegta informācija, kas ir atkarības, to veidi, iemesli, kāpēc atkarības rodas, kā tās atpazīt un ārstēt. Klātesošie ar interesi klausījās lektores stāstījumā. Tā kā ir dažādi atkarību veidi, tad, vienojoties ar lektori, nākamās lekcijas laikā, kas notiks maija mēnesī, visi Baltinavas novada iedzīvotāji tiks aicināti uz lekcijas turpinājumu, lai tajā runātu par kādu no atkarību veidiem konkrētāk. Par lekcijas norisi iedzīvotāji tiks informēti.
Paldies tiem skolēniem un novada iedzīvotājiem, kas atrada laiku, lai atnāktu un klausītos lektores vadīto nodarbību, uzdotu jautājumus un iesaistītos diskusijā!
Lekcija nodrošināta ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.


Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla koordinatore
Dace Ločmele


Lekcija par risinājumiem atkarību profilaksē atkarīgām un līdzatkarīgām personām 0