Finanšu komitejas sēde Nr.1.

Finanšu komitejas sēde Nr.1.

Finanšu komitejas sēde Nr.1.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.)., 2018.gada 11.janvārī plkst. 15:00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala k.Nr.3844 0030208 atsavināšanas iespējas izskatīšanu
2. Par Baltinavas novada pašvaldības, tās iestāžu, strukūrvienību budžeta 2018.gadam izskatīšanu
3. Par Grozījumiem “Baltinavas novada pašvaldības amatpesrsonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums”
4. Par ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanu Baltinavas vidusskolas audzēknei
5. Par VPVKAC speciālistes iesnieguma izskatīšanu
6. Citi jautājumi