Decembra sēde Baltinavas novada domē

Decembra sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes sēde 2017.gada 28. novembrī, plkst. 14:00

Kārsavas ielā 16, Baltinava, (domes priekšsēdētājas kab. 2.st.)
DARBA KĀRTĪBA


1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 “Baltinavas novada pašvaldības nolikums”.
2. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”.
3. Par Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna Baltinavas novada pašvaldībā 2018. -2020. gadiem apstiprināšanu.
4. Par personas ievietošanu sociālās aprūpes institūcijā.
5. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
6. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
7. Par pašapkalpošanās veļas mazgātavas pakalpojumu maksu.
8. Par Baltinavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja
iecelšanu SIA «Balvu autotransports».
9. Par nekustamā īpašuma „Krūmulauki” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Krūmāji” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma „Krūmmale” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par autogreidera izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu.
14. Par zemesgabala iznomāšanu D.K.
15. Par zemesgabala iznomāšanu N.L.
16. Par zemesgabala nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu J.K.
17. Par zemesgabala nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu S.B.
18. Par fotokonkursa “Baltinava. Baltinavieši. Laiks” nolikuma apstiprināšanu.
19. Par Baltinavas novada domes noteikumu „Par Baltinavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” apstiprināšanu.
20. Par grozījumiem Baltinavas novada ceļu un ielu fondu vidējā termiņa programmā 2017.-2019.gadam.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
22. Par Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu.
23. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas administrācijas un tehnisko darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu.
24. Par Baltinavas vidusskolas administrācijas un tehnisko darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu.
25. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas administrācijas un tehnisko darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu.
26. Par Baltinavas novada domes administrācijas un tehnisko darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu.
27. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas administrācijas un tehnisko darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu.
28. Par mūzikas instrumentu nomas maksu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā.
29. Par ēdināšanas maksas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Baltinavas vidusskolā.
30. Par telpu nomas maksas noteikšanu Baltinavas vidusskolā.
31. Par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumu parādniekiem.
32. Par pasākumu biļešu cenu Baltinavas Kultūras namā.
33. Par Baltinavas Kultūras nama telpu nomas maksas apstiprināšanu.
34. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā.