Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10

Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 18.decembrī plkst. 12:00
DARBA KĀRTĪBA1. Par Baltinavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu SIA „Balvu autotransports”.
2. Par izmaiņām SIA ZAAO pakalpojumu cenās.
3. Par pašapkalpošanās veļas mazgātavas pakalpojumu izmaksu aprēķinu metodiku.
4. Par V.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
5. Par S.B. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu (kad. Nr. 3844 003 0672) uz 10 gadiem.
6. Par J.K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu (kad. Nr. 3844 001 0220) uz 10 gadiem.
7. Par A.K. iesniegumu ar lūgumu piešķirt granti piemājas ceļa remontam.
8. Par A.B. iesniegumu ar lūgumu piešķirt granti piebraucamā ceļa remontam.
9. Par nekustamo īpašumu speciālista Gunta Pundura iesniegumu ar piedāvājumu virzīt piecus pašvaldībai piederošos zemes gabalus atsavināšanai un pārdošanai.
10. Par J.G.V. iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju iegūt īpašumā muižas parka pussaliņu.
11. Par S.T. iesniegumu „Par atskaišu un pārskata pieprasīšanu”.
12. Par pašvaldībai pieprasīto darbības plāna izstrādi saistībā ar atkritumu pārstrādi.
13. Informatīvi jautājumi.