Novembra sēde Baltinavas novada domē

Novembra sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes sēde 2017.gada 23. novembrī, plkst. 15:00

Kārsavas ielā 16, Baltinava, (domes priekšsēdētājas kab. 2.st.)


DARBA KĀRTĪBA


1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”.
2. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu “Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašumā „Silgaiļi” zemes lietošanas mērķa maiņu.
4. Par atļauju izveidot peintbola laukumu.
5. Par ceļa servitūta nodibināšanu Baltinavas novada pašvaldības zemesgabalā.
6. Par maksu par reālservitūtu Baltinavas novada pašvaldības īpašumos reģistrāciju zemesgrāmatā.
7. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā „Par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem”.
8. Par biedrības „Latvijas Samariešu apvienības” sniegto aprūpes mājās pakalpojumu.
9. Par autotransporta kustības ierobežojumiem uz Baltinavas novada pašvaldības ceļiem.
10. Par pagarinājumu biznesa idejas projekta realizācijai.
11. Par nekustamā īpašuma “XXXXXX” atdalīšanu.