Rudens – dzejas dienu un skolotāju svētku laiks

Rudens – dzejas dienu un skolotāju svētku laiks

Dzidrs kā avota ūdens
Debesīs atspīd šis rīts.
Ienācis dabā ir rudens
Ar skaidrību apveltīts.

Divos skaistos, rudenīgos rītos, 4. un 5.oktobrī, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā skanēja dzeja. To runāja gan vietējā dzejniece V. Andžāne, gan skolēni, gan skolotāji. Bet vislielākais prieks un gandarījums bija par to, ka dzeja uzrunāja un lika ieklausīties visus klātesošos, arī ikdienā ne visai rātnos un lasīt mīlošos.
Tiekoties ar dzejnieci 4.oktobrī, runājot dzeju, kavējoties atmiņās, skatoties līdzi paņemtos foto un ēdot balvā saņemtos saldumus, nemanāmi aizritēja veselas divas mācību stundas. Un tikai beidzoties pasākumam, kāds juta nogurumu, bet cits vēl klasē lūdza nolasīt to dzejoli par skolēnu raibajiem nedēļas piedzīvojumiem.
Patiesi ir dzejnieces K. Apškrūmas vārdi:
Gan dzīves darbdienu, gan svētku lappusēm
Bezgala vajadzīgs ir saules pieskāriens;
Ar vārdiem, mīlestībā sacītiem,
To katram uzdāvināt varam mēs ikviens.

“Skolotājs ir apsolītā Dvēsele, Gaisma un spēj apgaismot ceļu tiem, kas taustās uz Gaismu”. Bet darbdienas skolotājam paiet darba steigā un rūpēs. Sagaidot Skolotāju svētku laiku, ikviens labs, mīlestībā teikts vārds un novēlējums dod spēku un veldzi, ko mēdzam ilgi auklēt savā sirdī.
Skolotajiem veltītais Dzejas dienu mirklis 5. oktobrī mūsu skolā tiešām bija emociju un laba vēlējumu mirklis, ar K. Apškrūmas dzejas vārsmām, apsveikumiem dzejā un dejā. Ar labpatiku klausījāmies skolotāju Sarmītes Bukšas, Lilitas Dunces, Lilitas Ločmeles, Regīnas Lāces, Dainas Petrovas un skolas medmāsiņas Venerandas Zalcmanes dzejas lasījumus. Labajam piemēram šajos pasākumos sekoja arī 8.klases skolēni Andžela un Jānis, lasot ne visai bērnišķīgu, izjustu dzeju.
Bet teikt gribēju ne tikai par dzejas dienām. Liels paldies mūsu skolas mazajam kolektīvam, spējai sadarboties, saprasties, atbalstīt un palīdzēt! Liels prieks par skolēniem, kuri svētku mirkļos prot kārtīgi uzvesties, uzstāties, pateikties, liekot aizmirst ikdienas rūpes un negācijas. Kopā paveiktais dod gandarījumu un svētku sajūtu ilgam turpmākajam darbam.


Skolotāja Daina Petrova