Uzsākam darbu projektā

Uzsākam darbu projektā

Baltinavas novada pašvaldību ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Baltinavas novada Baltinavas vidusskolā projekts tiek īstenots sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību. Projekts uzsākts 2017. gada septembrī un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Vadoties pēc skolas iespējām, ņemot vērā administrācijas izteiktos priekšlikumus, tika plānots projektā piešķirtā finansējuma izlietojums.
Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai, plānota sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, pašvaldības un valsts iestādēm, institūcijām un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.
Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Septembrī karjeras konsultanta darbu, tiekoties ar skolēniem, uzsākām no jaunākajām klasēm. Tika meklēti izskaidrojumi vārdiem — KARJERA, PROFESIJA, spēlētas spēles par profesijām, analizētas tautasdziesmas, kurās apdziedāti dažādi amatu pratēji. Baltinavas vidusskolā klases audzināšanas stundā, kurā piedalījās skolēni no 1.-4.klasei, bērni veica grupu darbu meklējot profesiju nosaukumus, izspēlējot “Mēmo šovu”- minēja attēlotās profesijas.
Veicot savu pedagoga- karjeras konsultanta darbu klašu audzināšanas stundās, tiekoties ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, kuri arī dod savu artavu karjeras izglītības īstenošanā skolā, un arī ar pašiem skolēniem, šī projekta ietvaros vēlamies aktualizēt karjeras izglītības tēmas, papildināt skolās esošo informāciju, pievērst lielāku uzmanību apzinātam, atbildīgam mācību procesam, skolēnu pašizpētei, lai palīdzētu kļūt par veiksmīgiem cilvēkiem nākotnē.


Balvu novada izglītības pārvaldes pedagogs-karjeras konsultante Baltinavas vidusskolā
Lidija Ločmele

Uzsākam darbu projektā 0Uzsākam darbu projektā 1Uzsākam darbu projektā 2Uzsākam darbu projektā 3