NVO PROJEKTU KONKURSS

NVO PROJEKTU KONKURSS

š.g. 4.augustā izsludina, kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas,iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā
mazākumtautību darbu.

Kopā konkursam pieejami, kas sadalīti trijās atbalsta jomās:

* informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerusno NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
* organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
* organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu uniesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;

* savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaiste aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību;

* veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautīburadošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras
attīstību; sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību; veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmēt sadarbību starp romu kopienu un
pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, kā arī atbalstīt romukopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas šī nolikuma izpratnē ir Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes. Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz
Latvijā dzīvojošās nacionālo minoritāšu pārstāvju pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabāšanu, vaicitām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās minoritātes
Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes ir tādas, kurās aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas pārstāvji.

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir .

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra savstarpēji noslēgtā līguma paratsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās
sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Konkursa nolikums pieejams:, kā arī šī e-pasta pielikumā! Centrs izsludina projektu vērtētāju ekspertu konkursu

Lai nodrošinātu «Latgales NVO projektu programmā 2015» kvalitatīvāku un pārskatāmāku iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu izsludina projektu vērtētāju ekspertu konkursu.

Pretendentiem uz e-pastu: jāiesūta motivācijas vēstule ar iepriekšējo darba pieredzi projektu vērtēšanā, kā arī pretendenta CV.

No iesniegtajiem pieteikumiem Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs izvēlēsies divus atbilstošākos kandidātus.

2014.gada Latgales NVO programmā tika iesniegti 67 projekti no 16 dažādām pašvaldību teritorijām, no kuriem finansiālu atbalstu saņēma 14 projekti.

Lai informētu Latgales NVO pārstāvjus par izsludināto, Latgalē rīkos seminārus:

plkst.: 11:00 (Raiņa iela 16, 3.st.zālē)

plkst.: 11:00 (Rīgas iela 51, Krāslava)

plkst.: 11:00 (Dobeles ielā 30, Daugavpils)

plkst.: 11:00 (Kooperatīva iela 6, Preiļi, 3.st.)

plkst.: 14:00 sēžu zālē

plkst.: 11:00 (3.st.zālē)

Oskars Zuģickis, e-pasts:, tālr.: 26565858.