Pabalsts ārkārtas situācijā!

Pabalsts ārkārtas situācijā!
Sociālais dienests informē, ka tiem Baltinavas novada iedzīvotājiem, kuru dzīvojamā māja un iedzīve ir bojāta plūdu radīto seku dēļ, ir iespēja saņemt pabalstu ārkārtas situācijā. Šo pabalstu piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas apdrošināšanas atlīdzība, cits valsts noteiktais pabalsts, vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. Lai saņemtu šo pabalstu, cietušajai personai 30 dienu laikā no ārkārtas situācijas rašanās ir jāiesniedz iesniegums Baltinavas novada Sociālajā dienestā. Pabalsta apmērs ir līdz 570,00 euro.
Informāciju par pabalsta piešķiršanas kārtību var saņemt Baltinavas novada Sociālajā dienestā Baltinavā, Kārsavas ielā 16, 2. kabinetā vai arī pa telefonu 26304449.