Atkārtota Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde Nr.5.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017.gada 24.augustā plkst. 14:00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Kristīgās internātpamatskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu (jautājums tiks skatīts atkārtoti)
2. Par finansējuma piešķiršanu Kristīgai internātpamatskolai (jautājums tiks skatīts atkārtoti)
3. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības budžetā 2017.gadam (jautājums tiks skatīts atkārtoti)
4. Par neapmaksātā rēķina Nr.0079 no 2016.gada 12.decembra izskatīšanu (jautājums tiks skatīts atkārtoti)