Augusta sēde Baltinavas novada domē 2017. gada 24. augustā plkst. 15:00

Baltinavas novada domes 2017.gada 24. augustā sēdē izskatāmo jautājumu saraksts (sēdes sakums 15:00, sēžu zālē 2.st)
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”
2. Par grozījumu Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9
„Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”
3. Par grozījumu Baltinavas novada domes nolikumā “Baltinavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums”
4. Par grozījumiem Baltinavas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam
5. Par Baltinavas novada domes noteikumu „Par skaidrās naudas darījumu uzskaiti Baltinavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
6. Par smilts – grants pārdošanas cenu apstiprināšanu Baltinavas novada pašvaldībai piederošajos karjeros
7. Par dalību LEADER projektos un finansējuma nodrošināšanu
8. Par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem par Baltinavas novada 3. un 4. prioritātes remontējamo ceļu garumu noteikšanu, sakarā ar paredzamo finanšu līdzekļu trūkumu pilno ceļu garumu pārbūvei
9. Par norāžu zīmju saskaņošanu ar Latvijas Valsts mežiem (LVM)
10. Par norāžu zīmju saskaņošanu ar Latvijas Valsts ceļiem (LVC)
11. Par atļauju Baltinavas novada domes deputātam Aigaram Keišam savienot amatus
12. Par atļauju Baltinavas novada domes deputātam Imantam Slišānam savienot amatus
13. Par atļauju Baltinavas novada domes deputātei Antrai Keišai savienot amatus
14. Par atļauju Baltinavas novada domes deputātei Lilitai Kūkojai savienot amatus
15. Par atļauju Baltinavas novada domes deputātam Guntaram Bartkevičam savienot amatus
16. Par atļauju Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītājai Dacei Ločmelei savienot amatus
17. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 20.aprīļa lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” un projekta “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” realizācijai
18. Par dalību SAM 5.6.2. projektā un finansējuma nodrošināšanu
19. Par finansējuma piešķiršanu Brieksīnes kapličas vienkāršotas atjaunošanas būvprojekta izstrādei
20. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas novada muzeja ēkas apkures sistēmas pārbūvei saskaņā ar iesniegto tāmi
21. Par datorprogrammu “Bērnudārzs – vecāku maksas aprēķins” un “UK īres un komunālie maksājumi” norakstīšanu un izslēgšanu no bilances.
22. Par finansējuma piešķiršanu Vides instalācijas objekta „ZEME” bruģa ierīkošanai
23. Par Benediktas Mežales atbrīvošanu no Baltinavas novada Bāriņtiesas locekles amata pienākumu pildīšanas
24. Par atkārtota konkursa izsludināšanu par pieteikšanos Baltinavas novada bāriņtiesas locekļu amatiem
25. Par Baltinavas novada bāriņtiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
26. Par Baltinavas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu pamatotību, lietderību un pašizmaksu
27. Par Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu
28.Par Atzinības raksta pasniegšanu Intai Vilkaste
29. Par atzinības raksta pasniegšanu Airai Sekacei
30. Par ceļa servitūta nodibināšanu Baltinavas novada pašvaldības zemesgabalos
31. Par zemesgabalu platības precizēšanu
32. Par atvaļinājuma daļas piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai
33.Par „Baltinavas novada tūrisma attīstības plāna 2018.-2022.gadam” izstrādes uzsākšanu un darba grupas izveidi
34. Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Baltinavas novada pašvaldības
teritorijā un iepirkumu procedūras uzsākšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
iepirkumam