Finanšu komitejas sēde Nr.4.

Finanšu komitejas sēde Nr.4.

Finanšu komitejas sēde Nr.4.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017.gada 16.augustā plkst. 11:00
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par grozījumiem Baltinavas novada AP 2012.-2018.gadam Investīciju plānā
2. Par finansējuma piešķiršanu Brieksīnes kapličas vienkāršotas atjaunošanas būvprojekta izstrādei saskaņā ar Izmaksu aprēķinu.
3. Par finansējuma piešķiršanu Vides instalācijas objekta ZEME bruģa ierīkošanai (speciālais budžets — DRN), saskaņā ar veikto Tirgus cenu aptauju
4. Par dalību LEADER projektos un finansējuma nodrošināšanu
5. Par norāžu zīmju un apskates objektu saskaņošanu ar Latvijas Valsts mežiem (LVM) velomaršruta izveidei
6. Par norāžu zīmju saskaņošanu ar Latvijas Valsts ceļiem (LVC) velomaršruta izveidei
7. Par finansējuma piešķiršanu muzeja ēkas apkures sistēmas pārbūvei saskaņā ar iesniegto tāmi
8. Par iestāžu sniegto pakalpojumu pārskata sniegšanu un ieteikumiem sniegto pakalpojumu pamatojumam un nepieciešamībai (lai izvērtētu sniegtos pakalpojums pēc Valsts kontroles norādījumiem)
9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.9. no 2015.gada 27.jūlijs “Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”
10. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības budžetā 2017.gadam
11. Par neapmaksātā rēķina Nr.0079 no 2016.gada 12.decembra izskatīšanu
12. Par Baltinavas novada pašvaldības Noteikumu projekta “Par skaidrās naudas darījumu uzskaiti Baltinavas novada pašvaldībā” izskatīšanu
13. Par datorprogrammu “Bērnudārzs” un “UK īres un komunālie maksājumi” izslēgšanu no bilances
14. Par Kristīgās internātpamatskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu
15. Par finansējuma piešķiršanu Kristīgai internātrpamatskolai
16. Par iesnieguma izskatīšanu Par Baltinavas Bērnu un Jauniešu multimedija centra izveides iespējām
17. Par biedrības “Sukrums” iesnieguma izskatīšanu projekta līdzfinansēšanas iespējām
18. Citi jautājumi