Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.3

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.3
<p "="">Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.3
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 14.augustā, plkst. 14:00
DARBA KĀRTĪBA
1.Par „Kokneses fonda” aicinājumu pašvaldībām piedalīties grunts sagādē Likteņdārza Lielajam kalnam.
2.Par pabalsta piešķiršanu V. L. nozīmīgā dzīves jubilejā.
3.Par atļauju koku nozāģēšanai Tilžas ielā.
4.Par atļauju koku ciršanai Zelču ciemā.
5.Par atkritumu apsaimniekotāja izvēli Baltinavas novada pašvaldības teritorijā.
6.Par smilts-grants pārdošanas cenu apstiprināšanu pašvaldībai piederošajos karjeros un 2017. gada 20. aprīļa lēmuma atcelšanu (protokols nr. 6).
7.Par I.K. iesniegumu peintbola laukuma ierīkošanai Silagaiļu fermas teritorijā.
8.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”.

9. Par grozījumu Baltinavas novada domes nolikumā “Baltinavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums”
10.Par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu sniegšanu Baltinavā
11. Par ceļu Kaši-Pleitova un Baltinava-Safronovka pārbūves posmu noteikšanu pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātiem
12.citi jautājumi