Aicina pieteikties vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus

Baltinavas novada Dome ar 2017.gada 20.jūlija Domes lēmumu „Par Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu” ir izsludinājusi Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2017.gada 1.augusta līdz 2017.gada 14.augustam. Baltinavas novada vēlēšanu komisija darbosies 7 locekļu sastāvā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Baltinavas novada Vēlēšanu komisijā ir reģistrētām partijām vai to apvienībām, ne mazāk kā 10 vēlētājiem jeb vēlētāju grupai, kā arī novada domes deputātiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par vienu locekļu kandidātu.
Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.
Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums.
Baltinavas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta prasības:
• ir Latvijas Republikas pilsonis,
• prot latviešu valodu,
• ir ar vismaz vispārējo vidējo izglītību.
Baltinavas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikumā jānorāda:
• vārds, uzvārds,
• personas kods,
• ziņas par pilsonību,
• ziņas par latviešu valodas prasmi,
• izglītība,
• dzīvesvietas adrese,
• darbavieta un profesija (nodarbošanās),
• ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.
Baltinavas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 14. augustam plkst. 17.00 Baltinavas novada domē 2. stāvā pie lietvedes (adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594).
PIETEIKUMU LŪDZAM IESNIEGT PERSONĪGI!
Pieteikuma veidlapa pielikumā!