Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu


2017. gada 14. augustā plkst. 10:00, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada domes telpās lauku uzņēmēju un iedzīvotāju sabiedriskā apspriešana par pašvaldības ceļu pārbūvi!


Baltinavas novada dome aicina lauku uzņēmējus un novada iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu, lai izteiktu savus priekšlikumus par Baltinavas novada pašvaldības ieceri, sakarā ar plānoto ceļu seguma pārbūvi, pašvaldības ceļu garumu noteikšanai 3. un 4. prioritātes ceļiem:


3. Kaši – Pleitova
4. Baltinava – Safronovka,

projektu realizācijai programmā LAP 2014.-2020.g. pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Ir uzsākta ES finansētā projekta “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr. 17-07-A00702-000030 realizācija. Pirmajā kārtā tiek atjaunots 1. prioritātes ceļš Čudarīne – Obeļova, 5,93km, un 2. prioritātes ceļš Baltinava — Abriņas 1,85km, tātad kopā 7,78km.
ES finansējumu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” novadam pieejamais publiskais finansējums ceļu pārbūvei sastāda 400 000eur. 1. un 2. prioritātes ceļu remontam no publiskā finansējuma šobrīd būs izmantoti 311390,17 eur, un 3. un 4. prioritātes ceļiem atliks 88609,83eur no minētā publiskā finansējuma. Ņemot vērā to, ka 1. kārtas ceļu remonta vidējās izmaksas uz vienu kilometru sastāda 40024,44 euro, tad provizoriski atlikušās naudas pietiks vien 2,2km.
Tāpēc nepieciešama sabiedriskā apspriešana, lai noteiktu ceļu garumus otrās kārtas ceļu pārbūves darbiem ceļiem Kaši – Pleitova un Baltinava — Safronovka.
2015.gada 28.augusta domes sēdē (protokols Nr.8.4.&) tika apstiprināti noteikumi, kas paredz kārtību, kāda notiek organizēta sabiedriskā apspriešana, un noteikti kritēriji, kā tiks noteikti prioritārie ceļi. 2015.gada 28.augusta domes sēdē (protokols Nr.8.5.&) tika izvirzīti uz sabiedrisko apspriešanu pašvaldības ceļi un to garumi, kurus plāno pārbūvēt, piesaistot LAP 2014.-2020.g. programmas finansējumu.
2015.gada 6.oktobra sabiedriskajā apspriešanā tika nobalsots par ceļu prioritāšu noteikšanu. Rezultāti:


Čudarīne — Obeļova 26 punkti – pirmās prioritātes ceļš (0-5,93km);
Baltinava-Abriņas 25 punkti – otrās prioritātes ceļš (0-1,85 km);
Kaši-Pleitova 15 punkti – trešās prioritātes ceļš (0 -1,20km);
Baltinava-Safronovka 11 punkti– ceturtās prioritātes ceļš (0-1,60 km).


Sagatavoja G.Siliņš