Jūlija sēde Baltinavas novada domē 2017. gada 20. jūlijā plkst. 15:00

Jūlija sēde Baltinavas novada domē 2017. gada 20. jūlijā plkst. 15:00

Baltinavas novada domes 2017.gada 20.jūlija sēdē izskatāmo jautājumu saraksts
1. Par Baltinavas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Baltinavas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
2. Par Baltinavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju.
3. Par grozījumiem Baltinavas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā.
4. Par komisijas izveidi Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amatu vienību vienību izvērtēšanai, amatu kategoriju un darba samaksas precizēšanai.
5. Par Baltinavas novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomei.
6. Par zemes reformas pabeigšanu Baltinavas novada lauku apvidū.
7. Par nekustamā īpašuma „Liepulaipa” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
8. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Nigestes amatniecības nams” projekta “Simtgades bērni” realizācijai.
9. Par grozījumiem Baltinavas novada ceļu un ielu fondu vidējā termiņa programmā 2017. – 2019.gadam.
10. Par ceļazīmes „Mājdzīvnieki” uzstādīšanu uz pašvaldības autoceļa Čudarīne – Obeļova.
11. Par zemesgabala grants karjerā “Obeļova” iznomāšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei.
12. Par nekustamā īpašuma „Vecbērzi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskām personām.
14. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo zemes nomas maksas parādu dzēšanu.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ē.K.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.K.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.M.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no N.L.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no M.L.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no M.L.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S.S.
23. Par adrešu precizēšanu Baltinavas ciemā.
24. Par Atzinības raksta pasniegšanu.
25. Par amatu savienošanas atļaujām Baltinavas novada domes deputātiem.
26. Par sadzīves atkritumu maksas apstiprināšanu

27. Par konkursa izsludināšanu Baltinavas novada bāriņtiesas locekļu amatam

28. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 «Par Baltinavas novada budžetu 2017. gadam»