Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.7

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.7

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr. 7 Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2. st.), 2017.gada 11.jūlijā, plkst. 11:30

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par atļauju ceļa zīmes ”Mājdzīvnieki” uzstādīšanai uz pašvaldības autoceļa Čudarīne – Obeļova.
2. Par vakanci bāriņtiesas locekļa amatam.
3. Par atļauju koku nozāģēšanai.
4. Par sabiedriskās apspriešanas izsludināšanu pašvaldības autoceļu Baltinava – Safronovka un Kaši — Pleitova pārbūvei sakarā ar finansējuma trūkumu projekta realizācijai.
5. Par grants karjera Obeļova iznomāšanu.
6. Par M. S. iesniegumu personas izdeklarēšanai.
7. Par nekustamā īpašuma „Liepu laipa” atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
8. Citi jautājumi.