Sludinājums par izsoli

Baltinavas novada dome reģ. Nr.90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „Vecbērzi” ar kad. nr. 38440040039, kas atrodas Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1,41 ha platībā. Īpašnieks: Baltinavas novada pašvaldība, Kārsavas iela 16, Baltinava. Izsoles sākumcena EUR 2100,00. Izsoles datums: 2017. gada 11. jūlijā plkst. 11:00. Izsole notiek Kārsavas ielā 16, Baltinava. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 30. jūnijam iemaksāt pašvaldības kasē vai ieskaitīt Baltinavas novada domes bankas norēķinu „Citadele banka” kontā Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LV47PARX0019033900001 izsoles dalības maksu EUR 20,00 apmērā. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, EUR 210,00, jāieskaita Baltinavas novada domes bankas norēķinu kontā Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LV58UNLA0050020376888, ­­­­­­­­­­­­­­­AS „SEB banka”, ar atzīmi “„Vecbērzi” izsoles nodrošinājuma nauda”.

Tālr. uzziņām 64507268 Izsoles norises noteikumi: www.baltinava.lv

Izsoles noteikumi (skat. pielikumā)