Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017. gada 17. maijā plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA
1. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības budžetā 2017. gadam
2. Par pabalstu piešķiršanu skolēniem 2016./2017.māc. gada olimpiāžu, konkursu uzvarētājiem
3. Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas budžetā
4. Par papildus finansējumu pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 2017.gadā
5. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta un grozījumu pamatbudžeta ieņēmumu izdevumu tāmē apstiprināšanu
6. Par finansiālu atbalstu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas bērnu vasaras nometnes organizēšanu
7. Par atbalstu ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā
8. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 2017. gada 26.augustā Ikšķilē
9. Par nekustamā īpašuma “Vecbērzi” pārdošanas cenas izskatīšanu
10.Citi jautājumi – iesniegumu izskatīšana

11. Par biedrības “Sukrums” neapmaksātu elektropieslēguma rēķinu jautājuma izskatīšanu
12. Par biedrības “Upītes jauniešu folkloras kopas” iesnieguma izskatīšanu