BKI aktualitātes maijā, jūnijā

BKI aktualitātes maijā, jūnijā

02.05.- novada mācības stunda- vada S.Ūdre

Nodarbība klasēs “1.maijs- Darba svētki”
03.05.- Ozolu stādīšana atpūtas vietā pie Svātūnes ezera
Nodarbība klasēs “4.maijs- LR Neatkarības atjaunošanas diena”
04.05. -piedalīšanās akcijā “Apskauj Latviju”
09.05. Speciālo skolu teātra pulciņu skate “Neparastā skatuve”Raudā
Dziedājums pie Keišu kalna krucifiksa
10.05.- Meža stādīšana
11.05.- Speciālo skolu skolēnu Izteikmīgās runas konkurss Gaujienā
12.05.- Pēdējais zvans
Māmiņu dienas koncerts
18.05.- Izglītojoša mācību ekskursija uz ZAAO
20.05. -Piedalīšanās paraolimpiskās dienas pasākumā Rīgā
23.05.- Boulinga līgas finālsacensības Rīgā
25.05. — Folkloras festivāls Likteņdārzā
29.-31.05. -Veselības nedēļa
30.05. -Skolēnu-godalgotu vietu ieguvēju un viņu skolotāju godināšanas pasākums novadā
30.05. -Pateicības diena
01.06.- Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
02.06. -Izlaidums
Sanāksmes, profesionālo kompetenču pilnveide
08.05. – Direktora padomes sēde
09.05.- Speciālo skolu direktoru sanāksme IZM
10.05. -VISC organizētie ESF projekta kursi “Personāla izaugsmes iespējas izglītības iestādē”, Daugavpilī
17.05.- Skolēnu padomes sēde
22.05.- Pedagogu informatīvā sanāksme
24.05.- Atbalsta centra sanāksme
26.05. -Skolas padomes sanāksme
25.05.- Mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas sanāksme
26.05.- Pedagoģiskās padomes sēde
01.06.- Internāta skolotāju metodiskās komisijas sanāksme