Baltinavas novada domes vēlēšanu deputātu kandidātu saraksti

Baltinavas novada domes vēlēšanām, kas notiks 2017. gada 3. Jūnijā Baltinavas novada vēlēšanu komisija ir saņēmusi un reģistrējusi 3 deputātu kandidātu sarakstus. Sarakstus iesniedza „Savam novadam”, „Mēs – Baltinavai” un „Baltinava – laikam līdzi”

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 23.(2)panta prasībām, publicējam deputātu kandidātu sarakstus.


Kandidātu saraksta nosaukums: „Mēs Baltinavai”

1. Sarmīte Tabore
2. Ināra Daukste
3. Ilze Doru
4. Antra Keiša
5. Andris Keišs
6. Lilita Kūkoja
7. Pēteris Logins
8. Henrihs Logins- Slišāns
9. Aelita Mežale
10. Inese Siliņa
11. Kaspars Sisojevs
12. Inta Vilkaste


Priekšvēlēšanu programma:

Vēlētāju apvienība „Mēs — Baltinavai”, balotējoties pašvaldību vēlēšanās viennozīmīgi iestājamies par sava novada statusa — administratīvi teritoriālās vienības saglabāšanu un esam atvērti sadarbības projektiem ar kaimiņu novadiem. Mūsu mērķis ir radīt priekšnoteikumus novada teritorijas attīstībai, efektīvai novada pārvaldei, dabas resursu saimnieciskai izmantošanai, novada iedzīvotāju labklājības veicināšanai, Latgales kultūras mantojuma, mentalitātes un tradīciju saglabāšanai. Novada attīstības virzošais spēks un mūsu novada lepnums ir mūsu novada iedzīvotāji. Darbības pamatprincipi ir godīgums, profesionalitāte, atklātība, konkrētība ar vienlīdzīgu attieksmi un cieņu pret cilvēku. Apņemamies 2018. gadā uzsākt Baltinavas novada attīstības programmas izstrādi. Strādāsim pie ES līdzekļu piesaistes pašvaldības ceļu pārbūvē, nodrošinot lietderīgu finanšu izlietojumu un caurspīdīgu finanšu politiku. Uzlabosim informācijas pieejamību mājas lapā, veicināsim regulāru informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem un novada domi, organizējot aptaujas, anketēšanas, tikšanos ar deputātiem, administrāciju un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem. Strādāsim pie izglītības iestāžu materiālās bāzes stiprināšanas un esošo izglītības iestāžu saglabāšanas. Veicināsim interešu izglītības dažādošanu. Saglabāsim brīvpusdienas vidusskolas skolēniem, lai tās ir veselīgas un garšīgas. Saglabāsim bezmaksas transportu nokļūšanai uz skolu. Sniegsim finansiālu atbalstu par augstiem sasniegumiem mācību olimpiādēs visās izglītību iestādēs. Nodrošināsim materiālo pabalstu mācību līdzekļu iegādei. Atbalstīsim jaunās ģimenes ar bērna piedzimšanas pabalstiem. Strādāsim pie pašvaldības ceļu infrastruktūras uzturēšanas, sakārtošanas, ielu apgaismojuma nodrošināšanas. Turpināsim iesākto bezdarbnieku iesaisti sabiedriskajos darbos, ja tam būs ES finansējums. Atbalstīsim finansiāli kapu teritoriju labiekārtošanu. Strādāsim pie sociālās palīdzības un aprūpes mājās esošo pakalpojumu pilnveidošanas. Turpināsim materiāli atbalstīt personas, kas nonākušas krīzes situācijās, vientuļos pensionārus, daudzbērnu ģimenes. Iesaistīsimies finansējuma piesaistei Sociālā dienas centra izveidei Baltinavā. Finansiāli atbalstīsim senioru atpūtas pasākumus, ekskursijas, nozīmīgās dzīves jubilejas. Nodrošināsim vidusskolas skolēniem nodarbības peldbaseinā no ES finansētā projekta. Sadarbosimies ar ģimenes ārsta praksi veselības pakalpojuma pieejamībai. Turpināsim saglabāt un popularizēt novada kultūrvēsturisko mantojumu. Atbalstīsim kultūras nama, bibliotēkas, muzeja telpu atjaunošanu. Sekmēsim novada pašdarbības kolektīvu darbību, radot iespēju kultūras apmaiņas programmām un sporta pasākumiem ar Baltkrievijas un citu valstu kolektīviem. Atbalstīsim Breksenes kapličas atjaunošanu. Veicināsim sporta laukumu atjaunošanu. Finansiāli atbalstīsim pasākumu organizēšanu un transporta nodrošinājumu kolektīvu braucieniem. Radīsim iespēju iedzīvotājiem bez atlīdzības izmantot sporta bāzes. Atbalstīsim mazos uzņēmējus, organizējot biznesa ideju konkursus. Finansēsim lauksaimnieku pieredzes apmaiņas braucienu vienu reizi gadā. Organizēsim ikmēneša tirdziņus un vēsturiski tradicionālos Gadatirgus. Organizēsim lauksaimniekiem seminārus par aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā. Strādāsim pie ES finansējuma piesaistes Baltinavas ciema labiekārtošanai. Veicināsim novada atpazīstamību un tūrisma attīstību, iesaistoties pārrobežu sadarbības projektā, turpinot uzlabot esošo publisko peldvietu. Sadarbosimies ar kaimiņu novadiem, veidojot tūrisma maršrutus. Iesaistīsimies atbalsta programmā, piesaistot finansējumu zivju mazuļu ielaišanai ezeros. Turpināsim nodrošināt Baltinavas novada iedzīvotājiem dalīto atkritumu savākšanu. Turpināsim deleģēt sadarbības līgumus Balvu izglītības pārvaldei un Viļakas novada Būvvaldei. Turpināsim sadarbību ar Baltinavas katoļu un Baltinavas pareizticīgo draudzi. Turpināsim sadarbību ar novadā esošajām biedrībām, kā arī veicināsim un atbalstīsim jaunu biedrību veidošanos. Uzsāksim aktīvu sadarbību ar Baltkrievijas Republikas partneri Ivje. Iesaistīsimies sadarbības projektos ar KF Pleskavas apgabalu. Turpināsim sadarbību ar “Balvu rajona partnerība” un “Eiroreģions Pleskava-Livonija”. Lai paveiktu iecerētos darbus un izpildītu dotos solījumus, nepieciešams domubiedru atbalsts vēlēšanās, paveikt iecerēto, bet nesolīt neiespējamo, atzīt kļūdas, ticēt pašu spēkiem, būt lepniem par savu mazo Latgales novadu – Baltinavu! Kopā visi mēs varam paveikt lielus darbus!


Kandidātu saraksta nosaukums: „Savam novadam”

1. Imants Slišāns

2.Guntars Bartkevičs

3. Kaspars Kaņepe

4. Irēna Kaša

5. Rudīte Laganovska

6. Dace Ločmele

7. Solveta Logina

8. Sandis Logins

9. Oļegs Maksimovs

10. Dzintars Meščanovs

11. Velta Mītke

12. Agita Zelča


Priekšvēlēšanu programma:

Ievērojot baltinaviešu pausto gribu, 2009. gadā izveidots Baltinavas novads. Arī tagad uzskatām, ka pirmā līmeņa pašvaldībai jābūt pēc iespējas tuvāk cilvēkam. Stingri iestājamies par savu- Baltinavas novadu! Baltinaviešu interešu labā pilnveidosim arī starpnovadu sadarbību. Mūsu- apvienības „Savam novadam” pārstāvju darbības centrā ir cilvēks! Strādāsim, lai īstenotu novada iedzīvotāju gribu, balstoties uz vispārcilvēciskām un kristīgām vērtībām. Stiprināsim lokālo (savs novads), reģionālo (Latgale) un nacionālo (Latvijas valsts) identitāti. Par pašvaldības darba prioritāti paturēsim iedzīvotāju labklājības veicināšanu. Ievērojot pēctecības principu, turpināsim visas tās pozitīvās lietas, kas uzsāktas iepriekšējā novada darbības laikā. Aizstāvēsim Baltinavas novada un vispār lauku, austrumu pierobežas, Latgales iedzīvotāju intereses par spīti valstī augošajai centralizācijai un birokratizācijai. Baltinavas novads ir Latvija, tāpēc arī baltinaviešiem ir tiesības saņemt visu to, ko nosaka Satversme, Latvijas likumi un normatīvie akti. Mēs apņemamies: — Iestāties par Baltinavas novada interesēm un aizstāvēt tās, aktīvi darbojoties Latvijas Pašvaldību savienībā, Latgales plānošanas reģionā, Latvijas novadu apvienībā. — Cīnīties par iespējām novada attīstībai izmantot mūsu teritorijas kā ES austrumu pierobežas statusu (uzņēmējdarbības vides veicināšana, attāluma jeb reģionālā koeficienta piemērošana). — Uzlabot novada vadības un administrācijas dialogu ar sabiedrību. Novada attīstībai svarīgos jautājumos iedzīvotāju viedokli noskaidrot, organizējot aptaujas un iedzīvotāju forumus. Sniegt vispusīgu informāciju pašvaldības mājas lapā, „Baltinavas Vēstīs”, reģionālajos laikrakstos, sociālajos tīklos.

— Stingri turēties pie pārvaldības labās prakses-

vadošajiem amatiem pašvaldībā cilvēkus izvēlēties tikai konkursa kārtībā.

— Atbalstīt līdz šim uzsākto vai plānošanas dokumentos noteikto ieceru un projektu īstenošanu (rotaļu laukuma izveide pie vidusskolas, ceļu rekonstrukcija, muzeja labiekārtošana u.c.) — Novada attīstībai izmantot ES fondu, LAD, pārrobežu sadarbības projektu finansējumu, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) piesaisti.

— Saglabāt esošo sociālo pabalstu un pakalpojumu sistēmu (bērna piedzimšanas, apbedīšanas pabalsti, brīvpusdienas visiem skolēniem u.c.).

— Izveidot “Dienas centru” mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.

— Nodrošināt transportu ārstniecības iestāžu apmeklējumam personām krīzes situācijās.

— Atbalstīt ģimenes ārsta prakses darbību Baltinavā, piesaistīt medicīnas speciālistu pakalpojumus (piem., zobārsts, fizioterapeits, speciālistu izbraukuma vizītes).

— Uzturēt pašvaldības ceļus labā kārtībā.

— Rūpēties par novada teritorijas labiekārtošanu un vides sakārtošanu, risināt „graustu jautājumu”.

— Atbilstoši pašvaldības kompetencei, veicināt uzņēmēju, lauksaimnieku, mājražotāju darbību, darbavietu saglabāšanu un jaunu radīšanu.

— Stimulēt labvēlīgas vides veidošanu uzņēmējdarbībai un investīciju piesaistei, organizējot pārrobežu sadarbību.

— Organizēt atvērto durvju dienas, popularizējot vietējos uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus un tūrisma iespējas.

— Saglabāt visu esošo izglītības piedāvājumu, ko sniedz Baltinavas vidusskola, Baltinavas Mūzikas un mākslas skola un Baltinavas Kristīgā internātpamatskola.

— Izglītības iestādes turpināt pilnveidot kā daudzfunkcionālus centrus (formālā izglītība, interešu izglītība, mūžizglītība, karjeras izglītība, vasaras skolas, radošās nometnes, semināri, kursi u.c.)

— Piesaistot skolēnus Baltinavai arī no citiem novadiem, paplašināt izglītības piedāvājumu (neklātiene, valsts aizsardzības mācības izvēles iespēja u.c.), papildināt skolēnu pārvadājumu maršrutus, izmantot kristīgās skolas internātu arī vidusskolēniem.

— Stimulēt talantīgos skolēnus (olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāju materiālie pabalsti, stipendijas labākajiem mācībās vidusskolas posmā).

— Veikt sporta laukuma rekonstrukciju. — Izveidot jauniešu iniciatīvu (brīvā laika) centru.

— Novada iedzīvotāju interesēs sadarboties un atbalstīt NVO un vietējās draudzes.

— Dažādot kultūras un sporta dzīvi, veicināt tūrisma attīstību, izmantojot novada dabas un kultūras mantojumu, cilvēkresursus.

— Izstrādāt novada kultūras vērtību saglabāšanas un popularizēšanas stratēģiju.

— Sadarbojoties ar Valsts policiju un citām valsts struktūrām, veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu nodrošināšanu. Esam gatavi savas domas un darbus veltī SAVAM NOVADAM! Aicinām uz to katru baltinavieti!


Kandidātu saraksta nosaukums: Baltinava- laikam līdzi
1. Aigars Keišs
2. Uldis Logins
3. Līga Careva
4. Anele Bordāne
5. Marija Skaba
6. Marita Kušnire
7. Arnulfs Slišāns
8. Ingrīda Oļipova
9. Janīna Keiša
10. Rolands Keišs


Priekšvēlēšanu programma:

Vēlētāju apvienības „Baltinava – laikam līdzi” priekšvēlēšanu programma. Vēlētāju apvienība „Baltinava – laikam līdzi” balotējoties pašvaldību vēlēšanās iestājas par novada attīstību un izaugsmi, kas balstīta uz sadarbību visām pašvaldības izveidotajām iestādēm un struktūrvienībām, kā arī novada uzņēmējiem, biedrībām un novada iedzīvotājiem. Uzskatām, ka lielākā novada vērtība ir tā ikviens iedzīvotājs, un esam pārliecināti, ka ir iespējams organizēt novada dzīvi tā, lai tie justos iesaistīti attīstības procesa veicināšanā, līdzatbildīgi sociāli ekonomiskajā izaugsmē un galu galā pilnīgi apmierināti ar dzīvi tajā. Ar savu darbību rosināsim, lai katrs dara savu darbu, „nekontrolējot kaimiņu”, kas vedinās uz to, ka ikviens iedzīvotājs nāks ar savu piedāvājumu, nevis domās par attaisnošanos „kaimiņa” priekšā. Savā darbībā aicināsim ikvienu uz skaidru un konstruktīvu sarunu, kuras rezultātā jārod labākais risinājums. Mūsu darbības moto „Skaidrība un atbildība visos jautājumos”. Tāpēc pēc pašvaldību vēlēšanām kā pirmo uzdevumu veiksim jaunas attīstības programmas izstrādi, novada darbību reglamentējošo dokumentu aktualizēšanu un pilnveidošanu. Vadoties pēc novada finansiālajām iespējām mūsu apvienība iestāsies par novada izglītības iestāžu, kultūras, sociālās sfēras, uzņēmējdarbības un novada infrastruktūras attīstību. Kā prioritāti uzskatīsim bērnu un jauniešu vajadzību un vēlmju apmierināšanu. Vēlētāju apvienības galvenie uzdevumi pa atsevišķām sfērām:

Uzņēmējdarbības attīstīšana.

• Sekmēt Baltinavas novada mazo uzņēmēju un mājražotāju attīstību.

• Pilnveidot novada likumdošanu veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai, kā prioritāti uzskatot tūrisma attīstību.

• Regulāri, katru mēnesi organizēt plānošanas un informācijas aprites pasākumus novada ietvaros.

• Efektīvi izmantot novada resursus, finansu līdzekļus.

• Piesaistīt fondu līdzekļus novada labklājības un ekonomiskās attīstības veicināšanai.

• Veidot nodokļu politiku labvēlīgu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Baltinavas infrastruktūra:

• Organizēt atbalsta pasākumus, kuri liks Baltinavas novada iedzīvotājiem pievērst lielāku uzmanību savu īpašumu sakopšanai.

• Sakopt Baltinavas ciema, kā arī visa novada publiskās teritorijas, īpašu uzmanību pievēršot vēsturiskajiem centriem, kultūrvēstures objektiem.

• Sakārtot Baltinavas ciema apgaismojuma, ūdens, kanalizācijas, ielu problēmas, Baltinavas novada infrastruktūru.

Sociālā vide:

• Organizēt sociālo darbu, lai katrs novada darba spējīgais iedzīvotājs iesaistītos un tiktu iesaistīts darbā, dodot labumu novada attīstībai, gūstot sev iztikas līdzekļus.

• Koordinētas jauniešu darbības nodrošināšana izveidojot jauniešu centru.

• Uzlabot sadarbību un atbalstīt reliģiskās kopienas iniciatīvas baznīcu vajadzību risināšanā, veicinot garīgo vērtību veidošanu.

• Izveidot sociālā dienesta iestādē medicīnas darbinieka štata vienību, kas sniegs papildus medicīnisko palīdzību novada iedzīvotājiem

• Organizēt bērnu nodarbinātību vasaras mēnešos.

• Nodrošināt novada iedzīvotājiem, mājražotājiem, uzņēmējiem papildus pakalpojumus: juridiskās konsultācijas, grāmatvedības pakalpojumi, utt.

• Sekot līdzi tam, lai pašvaldības dibinātajās iestādēs uz vakantajām darba vietām priekšroka būtu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, tiktu organizēti amatu konkursi. Izglītība un kultūra:

• Nodrošināt sava novada izglītības vadītāja darbinieku.

• Strādāt pie skolu iespējamo programmu paplašināšanas, sniedzot pakalpojumus plašākam iedzīvotāju lokam.

• Paplašināt interešu izglītības piedāvājuma klāstu, radot jaunus pulciņus.

• Atbalstīt bērnu vasaras nometņu organizēšanas.

• Konkurences veicināšanas nolūkos vidusskolas posmā ieviest stipendiju sistēmu.

• Atbalstīt izveidotos pašdarbnieku kolektīvus, palīdzot organizēt pieredzes braucienus, ceļot savu profesionālo izaugsmi.

• Ieviest un organizēt jaunus mūsdienīgus pasākumus kultūras dzīves dažādošanai.