Kristīgā konference Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā

Kristīgā konference Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā

7.aprīlis Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai ir īpašs, jo tieši šajā datumā pirms 20 gadiem, 1997.gadā, ar Balvu rajona padomes lēmumu tika piešķirts Kristīgās skolas nosaukums. Šogad skolas svētki sakrita ar Gavēņa laiku pirms Lieldienām un iesākās ar krustaceļu un svēto Misi Baltinavas Romas Katoļu baznīcā. Pēc Sv. Mises, pavasarīgās noskaņās rotājusies, skola sagaidīja savus viesus uz kristīgo konferenci. Pati daba ceļā uz skolu visus pavadīja ar baltas dūjas lidojumu, pie skolas durvīm sagaidīja ziedoši pūpoli ar sanošām bitēm, bet telpās priecēja no rīta uzplaukušie ķiršu zari.

“Visu Jēzum, visu Jēzum, visu Jēzum atdodu”, ar fonā skanošās dziesmas vārdiem iesākās kristīgā konference un aizkustināja ar skolnieces Elēnas runātajiem dzejas lūgšanas vārdiem “Dievs, palīdzi sakārtot domas tā, lai Tu visa vidū esi svarīgākais”. Skolotāja — katehēte Marita Kušnire nolasīja Venerandas Andžānes dzejoli “Lūdzies!”.
Konferences dalībniekus sirsnīgi uzrunāja skolas direktore Inta Vilkaste, uzsverot, ka pirms vairāk kā 20 gadiem, pateicoties direktores V. Andžānes neatlaidībai, skolas ikdienas dzīvē ienāca lūgšana. Viņa atzina, ka ticība un vienotība ar Dievu mūs stiprina un palīdz. Aicināja konferences laikā, skatoties prezentāciju, atcerēties, kā tas bija toreiz, pirms 20 gadiem, iepazīties, kas skolā notiek tagad skolēnu kristīgajā audzināšanā un, klausoties Baltinavas Romas Katoļu draudzes priestera Staņislava Prikuļa lekciju, padomāt par kristīgo vērtību nozīmi mūsdienu sabiedrībā.
Priesteris S. Prikulis savā lekcijā atzina, ka dzīves ceļš nav bez grūtībām, bez pārbaudījumiem, un tieši tā ir kristīgās dzīves jēga. Minot līdzības ar kuģi, t.i., kādu vārdu dosi, tāds būs tā liktenis, priesteris uzsvēra, ka kristīgā vārda došana skolai ietver dziļi simbolisku nozīmi. Daudzviet dzirdētais jautājums, vai kristīgās vērtības ir vajadzīgas mūsu sabiedrībai, jo laiks straujā tempā virzījies uz priekšu, tehniski attīstījies, neviļus liek atcerēties cilvēces pieredzi ar bezdievīgajiem eksperimentiem, kad tika atņemta saikne ar Dievu, kad cilvēki cieta un sekas bija sāpīgas gan individuāli, gan ģimenēm. Tagad vērojama tendence, ka materiālās pasaules iespaidā notiek attālināšanās no Dieva, mūsdienu sabiedrībā valda pretrunīgas lietas. Dzīvojot globalizētā pasaulē, ir daudz bagāto, tomēr maz ir garīguma. Daudz ir projektu, kuri nes pārticību, bet nenes mīlestību, iekšēju prieku un cilvēki jūtas vientuļi, ieslēgti egoismā, kaplo naudai, peļņas ieguvei. Bet kristīgās vērtības veidoja Eiropu vairāk kā 2000 gadu un tās ir kā dziļas saknes, kuras nevajadzētu izraut. Tukšumu cilvēka sirdī var aizpildīt tikai kristīgās vērtības. Lekcijas nobeigumā priesteris vēlēja nepagurt, stiprināties pārliecībā, ka dodot citiem, veicot ikdienas labos darbus, savu sirdi piepildām ar svētību ne tikai sev, bet arī savām ģimenēm. ”Mēs esam tie, kas tālāk nesam šīs vērtības mūsu sabiedrībā. Nedrīkst aizmirst pateikties Dievam par šiem 20 gadiem, par visiem pārbaudījumiem, turpinot iesākto ceļu, lai apņēmība nemazinātos, lai vienotos ar Jēzu, iekšēji atjaunotos. Lai ir līdzdalība Dievišķajā dzīvē”. Novēlot Dieva svētību, pacietību un izturību, nesot tālāk šo Dieva gaismu, priesteris pateicās par sadarbību svētajās Misēs, zvanu torņa atjaunošanas darbos, talkās.
Pateicībā visiem par ieguldīto darbu un Dievam par doto iespēju mums kopīgi darboties jaunatnes kristīgajā audzināšanā, katehēte Marija Skaba piedāvāja prezentāciju, kurā varēja atcerēties, kā tas bija toreiz un ko kristīgās audzināšanas jomā skola dara tagad. Ļaujoties atmiņām un iegūstot arī jaunu informāciju, konferences dalībnieki ar lielu interesi noskatījās vairāk nekā 20 gadu kristīgās audzināšanas darba apkopojumu, atmiņā atsaucot noieto ceļu no 1992./1993.mācību gada līdz mūsdienām.
Konferences dalībniekus uzrunāja ilggadējā skolas direktore V. Andžāne ar sava dzejoļa “Māte” rindām, un atklāja, ka pateicoties tieši savai mātei, nostājusies uz šī ceļa. Ar lielu aizkustinājumu bijusī skolas direktore parādīja savu lūgšanu grāmatu, ar kuru bija sākusi savu katehētes misiju, un minēja dažas lūgšanas, kuras joprojām lasa svētās Mises laikā. Jāpiekrīt V. Andžānes vārdiem, ka cilvēki ir vāji savā būtībā, un labi, ja visa centrā ir lūgšana, kas nes lielu gandarījumu un viegluma sajūtu. V. Andžāne dalījās atmiņās par tā laika
notikumiem Izglītības ministrijā, pārdzīvojumiem un priecīgiem notikumiem, atzīstot, ka viss, kas bija parādīts prezentācijā, tas ir “lielas skolas” darbs un “to var panākt Dieva lūgšanā vienoti cilvēki”. Savu atmiņu lidojumu V.Andžāne pabeidza ar dzejoļa “Rīts bāreņu kapellā” vārdiem “jel tici, es vienmēr esmu pie tevis”.
Katehēte M. Skaba atzina, ka pilnveidoties šo gadu garumā mums ir palīdzējusi sadarbība, saņemtais un sniegtais atbalsts no draudzes priesteriem. Patiess prieks bija tikties ar Tilžas Romas Katoļu draudzes priesteri Albertu Budži. Viņš savā uzrunā teica, ka 20 gadi, ņemot vērā cilvēka mūžu, tā ir jaunība, un novēlēja arī turpmāk saglabāt kristīgās vērtības, jo tas ir pamats visai kultūras dzīvei. Priesteris atzina, ka skola var būt laimīga, jo te ir bijuši tik daudzi apmeklētāji, nozīmīgi viesi, novēlēja visiem spraigi gatavoties gaidāmajām valsts un Latgales jubilejām un ieteica apkopot dzejnieces V. Andžānes devumu, lai jaunatne neaizmirstu savu vēsturi, jo “rokas pie darba, prāts pie Dieva”. Priesteris novēlēja arī labi audzināt bērnus, jo iedotās vērtības viņi nesīs tālāk.
“Skolu nevar nošķirt no novada, kurā tā atrodas un ar kuru sadarbojas”, teica katehēte M. Skaba, aicinot Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Lidiju Siliņu uzrunāt visus klātesošos. Priekšsēdētāja atzina, ka šie 20 gadi ir bijuši nozīmīgi pagasta, novada dzīvē, jo skolai vienmēr bijusi spēcīga vadība un kolektīvs, spējīgi izcīnīt un noturēt Kristīgās skolas nosaukumu, atgriezt ticību. Atzīstot, ka katra dvēselei vajadzīga ticība un lūgšanas, L. Siliņa kavējās atmiņās par savu bērnību un tiem laikiem, kad ticību noliedza. Viņa izteica lielu paldies skolas katehētēm, kas bērniem iemāca un izskaidro ticības būtību. Novēlot “Lai sirds deg darbos, kas patīkami Dievam!”, L. Siliņa uzdāvināja skolai grāmatu par Latgali.
Skolas katehēte M. Skaba nolasīja skolotājas- pensionāres Dorotejas Gabrānes atsūtītos apsveikuma vārdus, citējot domātāja Rosari Gonasi vārdus “meklē Dievu apkārtējos un atceries: Tavi draugi ir Dieva enģeļi, kas palīdz nostāties uz kājām tad, kad vairs nespējam planēt” un novēlot, lai “Dieva eņģeļi palīdzētu ikvienam no mums stingri nostāties par Kristīgajām vērtībām!”
Kolektīvu svētkos apsveica bijusī skolas skolotāja Iraīda Kotāne un Baltinavas vidusskolas katehēte Rudīte Laganovska.
Skolas direktore I. Vilkaste un katehētes pateicās klātesošajiem par atbalstu un piedalīšanos konferencē, pasniedzot skolas pateicības, dāvājot pūpolpušķus un rožukroņus.
Nobeigumā priesteris A. Budže visus ievadīja kopīgā lūgsnā “Esi sveicināta Marija” un deva Dieva svētību.
Konferences dienā visiem bija iespēja aplūkot seno lūgšanu grāmatu izstādi skolas Baltajā istabā.
Lai ko cilvēks mēģinātu izgudrot, tukšumu sirdī var aizpildīt tikai Dievs un kristīgās vērtības, kuras nesīs svētību cilvēcei.

Kristīgā konference Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 0Kristīgā konference Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 1Kristīgā konference Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 2Kristīgā konference Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 3Kristīgā konference Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 4Kristīgā konference Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 5