Aprīļa sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes 20. aprīļa sēdē izskatāmo jautājumu saraksts

20.04.2017

Sākums: plkst. 15.00


1. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības budžetā 2017.gadam
2. Par Baltinavas novada bāriņtiesas gada pārskatu.
3. Par Baltinavas novada Sociālā dienesta gada pārskatu.
4. Par komandējuma dienas naudas piešķiršanu.
5. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Svētaunes ezerā 2017.gadā.
6. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Obeļovas ezerā 2017.gadā.
7. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Motrīnes ezerā 2017.gadā.
8. Par nekustamo īpašumu Baltinavas novadā atzīšanu par bezīpašnieka mantu.
9. Par zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
10. Par smilts – grants pārdošanas cenu apstiprināšanu.
11. Par amatu apvienošanas atļauju.
12. Par izmaiņām Baltinavas novada domes novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā
13. Par personas ievietošanu sociālās aprūpes institūcijā.
14. Par zemesgabalu iznomāšanu D. L.
15. Par zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu P.J.
16. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
18. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes pr-jai.