Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām ID Nr. BND 2017/13​

Publicēts:
10.10.2017.
Pasūtījuma izpildītājs:

Elektroenerģijas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai
1. daļa – SIA “INTER RAO LATVIA”, reģ. Nr. 40103268639, par piedāvāto līgumcenu 8120,00 euro bez PVN, līguma Nr. 80-08/2017 no 21.11.2017.
Elektroenerģijas piegāde Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai
2. daļa – SIA “INTER RAO LATVIA”, reģ. Nr. 40103268639, par piedāvāto līgumcenu 1761,80 euro bez PVN, līguma Nr. 25 no 22.11.2017.


Ziņas par pasūtītāju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums

Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

ID Nr. BND 2017/13
Papildus info:Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594; Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Līgumcena (€):10 000,00 – 41 999,99
Publicēts:10.10.2017.
Pieteikties līdz:26.10.2017. (plkst.14:00)

Kontaktinformācija


Kontakpersona:Agris Mežals, Sergejs Doru
E-pasts:dome@baltinava.lv , baltinava.ksi@inbox.lv
Telefons:28629916, 29355669
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Jautājumi, atbildes


AS “Latvenergo” priekšlikumi iepirkuma Nr. BND 2017/13 nolikuma un līguma projekta precizēšanai:

1. Dzēst nolikuma līguma projekta 5.1.6. punktu;
2. Līguma projekta 3.10. un 10.1. punktā norādīt konkrētus līguma darbības termiņus;
3. Papildināt līguma projekta 10.5. punktu ar nosacījumiem;
4. Par nolikuma 3.4.1.2. punktā izteikto prasību neprecizitāti.
Lai izskatītu AS “Latvenergo” vēstuli, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Dace Ločmele konsultējās ar Baltinavas novada domes izpilddirektoru Jāni Bubnovu, juriskonsultu Kasparu Ādmini un Finanšu nodaļas vadītāju Ināru Supi par izteiktajiem priekšlikumiem.
1) Uz 1. punktā izteikto priekšlikumu I.Supe sniedz skaidrojumu, ka arī līdz šim grāmatvedība uzskaitīja izlietotās elektronerģijas apjomu un izmaksas, tā ka šādas pat darbības veikšana arī elektroenerģijas piegādātājam nav nepieciešama. Tā kā gramatvedība jau veic tās darbības, kas prasītas līguma projekta 5.1.6. punktā, to var dzēst no līguma projekta.
2) Par 2. punktā minēto, ka Līguma projektā 3.10. un 10.1. punktā norādīt konkrētus līguma darbības termiņus, tie tiks norādīti – līguma darbības termiņš ir no 01.12.2017. līdz 30.11.2018.
3) Par 3. punktu – As “Latvenergo” ierosina papildināt Līguma projekta 10.5. punktu ar nosacījumiem, ka “Maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu tiek noteikta izrakstītajos rēķinos norādītās maksas par elektroenerģiju 1 (viena) mēneša vidējā maksājuma apmērā, kurš sareizināts ar skaitli 1/6 (viena sestā daļa) un ar pilnu mēnešu skaitu no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām.” Veicot konsultācijas ar Baltinavas novada domes izpilddirektoru Jāni Bubnovu, juriskonsultu Kasparu Ādmini un Ināru Supi, kā arī Iepirkumu komisijas locekļu Intas Vilkastes un Imanta Slišāna viedoklis ir atstāt līguma 10.5. punktu nemainītu un neveikt AS “Latvenergo prasītos labojumus.
4) Pamatojoties uz AS “Latvenergo” iebildumu par nolikuma 3.4.1.2. punktā prasīto spēkā esošu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un līdzvērtīgas iestādes ārvalstī izsniegtas speciālas atļaujas (licences), ka pretendents ir reģistrēts elektroenerģijas tirgotāju reģistrā iesniegšanu, Iepirkumu komisijas locekle Inta Vilkaste izsaka priekšlikumu 3.4.1.2. punktu dzēst, jo, kā pamatots AS “Latvenergo” vēstulē un pārbaudīts publiksi pieejamais Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidotais elektroenerģijas tirgotāju reģistrs, kurā minēti elektroenerģijas tirgotāji Latvijā – komersanta nosaukums, to reģistrācijas numurs komercreģistrā, tirgotāja reģistrācijas datums un tirgotāja izslēgšanas datums.
Līdz ar to nav pamata prasīt piedāvātājam iesniegt vēl kādus papildus apliecinājumus par atļauju tirgot elektroenerģiju. Iepirkumu komisijas locekļu priekšlikums dzēst nolikuma 3.4.1.2. punktu.


Papildus info: