IELU APGAISMOJUMA ATJAUNOŠANA TILŽAS IELĀ BALTINAVĀ

Publicēts:
03.03.2015

Līguma izpildītājs:
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

IELU APGAISMOJUMA ATJAUNOŠANA TILŽAS IELĀ BALTINAVĀ


Papildus informācija:


ID Nr. BND 2015/04. CPV kods 45231400-9. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Paredzamais līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 19.jūnijam

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2015.gada 16.martam plkst. 10.30 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi "Ielu apgaismojuma atjaunošana Tilžas ielā Baltinavā" ID Nr. BND 2015/04

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2015.gada 16.martā plkst. 10.30

INRORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 03.martā

JAUTĀJUMI UN ATBILDES:

Atbilde:
1. 4.5.punktā var būt atsauksmes no Pasūtītāja
2. 7.1.punkts precizējums – MK noteikumi Nr. 156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" no 2014.gada 25.marta
3. 5.punkts noteiktais 1% līgumsods ir iekļauts mūsuprāt pamatoti, lai Izpildītājs būtu ieinteresēts darbus pabeigt savlaicīgi t.i līdz 19.06.2015., jo tālāk tiek plānota visa Tilžas ielas rekonstrukcija.
4.Attiecībā uz PVN – ir plānots reversais PVN.
5.Līguma 8.3.punkts mūsu uztverē nav jāizņem, jo punkts nosaka , faktiski jautājums tiks risināts abpusēji vienojoties.

Atbilde:
Sazinājamies ar Būvvladi, par šo jautājumu. No Būvvlades saņēmam skaidrojumu, ka mūsu gadījumā tehniskais projekts nav nepieciešams, veikto darbu skice tiks izveidota pēc darbu veikšanas. Pagarināt termiņus nav iespējams, tā kā tālāk ir plānoti Tilžas ielas asafaltseguma atjaunošanas darbi.


Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

14 000,00 – 169 999,99

Publicēts:

03.03.2015

Pieteikties līdz:

16.03.2015
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Agris Mežals (saimnieciskās nodaļas vadītājs) par iepirkuma priekšmetu
Sarmīte Tabore (iepirkumu komisijas priekšsēdētāja) par iepirku

Amats:


E-pasts:

planosana@baltinava.lv

Tel. nr.:

64563581

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594