KANCELEJAS PRECES BALTINAVAS NOVADA PAŠAVALDĪBAI 2015.GADĀ

Publicēts:
12.01.2015

Līguma izpildītājs:
1.daļai - biroja papīrs, arhīva lietu vāki, kartons, kalendāri, aploksnes, dokumentu reģistrācijas žurnāli, SIA „Balvu bildes", reģ. Nr. 43203003475, adrese: Bērzpils iela 8-6, Balvi, LV-4501, par līgumcenu 1842,32 €;

2.daļai – rakstāmpiederumi un citas kancelejas preces, SIA „Balvu Bildes" reģ. Nr. 43203003475, adrese: Bērzpils iela 8-6, Balvi, LV-4501, par līgumcenu 263,04 €;

3.daļai – krāsas un citi mācību līdzekļi SIA „Balvu Bildes", reģ. Nr. 43203003475, adrese: Bērzpils iela 8-6, Balvi, LV-4501, par līgumcenu 299,36 €.

Līguma Nr. 25-02/2015 no 2015.gada 20.februāra
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

KANCELEJAS PRECES BALTINAVAS NOVADA PAŠAVALDĪBAI 2015.GADĀ


Papildus informācija:


ID Nr. BND 2015/01. CPV kods 30199000-0, papildkodi 30197000-0, 30192000-1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Paredzamais līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 01.02.2016

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2015.gada 26.janvārim plkst. 10.30 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi "Kancelejas preces Baltinavas novada pašvaldībai 2015.gadā".

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Mazā zāle(2.stāvs) 2015.gada 26.janvāris plkst. 10.30

INRORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 12.janvārī

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 39 999,99

Publicēts:

12.01.2015

Pieteikties līdz:

26.01.2015
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594