AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMĀ" OBJEKTĀ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS (KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.3

Publicēts:
08.08.2014

Līguma izpildītājs: IK "BBB", reģ. Nr. 43402000120, aderese: Ceriņu iela 9, Balvi, LV4501, līgumcena 1500,00 €. Līguma Nr. 131-08/2014 no 2014.gada 07.augusta.




Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas kultūras nams

Reģ.numurs:

90009144903




Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMĀ" OBJEKTĀ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS (KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.3


Papildus informācija:


Līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Baltinavas novada iepirkumu komisijas lēmums Nr. 27.2.& no 6.augusta 2014.gada.

Saskaņa ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu iepirkuma procedūra atklāts konkurss jāveic pakalpojuma iepirkumiem līgumcenai virs 42 000 € un 8.2 pantu, kas nosaka „mazā iepirkuma" līgumcenu piemērošanu 4 000 – 41 999,99 €. Iepirkuma procedūra nav jāveic, jo paredzētā līgumcena autoruzraudzības pakalpojumam 2200,00 €.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 342 no 2003.gada 25.jūnija „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"" 2.punktu, kas nosaka, ka būvprojekta autors veic autoruzraudzību MK 1997.g. 1.aprīļa noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk – vispārīgie būvnoteikumi) 161.punkta noteiktajos gadījumos. 3.punktu, kas nosaka, ka autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojekta autora tiesības īstenojot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgās atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī sasitošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Tehniskās dokumentācijas izstrādi veica SIA „LatSolar", reģ. Nr. 40103521170.

Iepirkumu komisijas ņemot vērā iepriekš minēto, piešķir tiesības slēgt līgumu par autoruzraudzības pakalpojumu ar IK „BBB", reģ. Nr. 43402000120, adrese: Ceriņu iela 9, Balvi, LV-4501, par līgumcenu 1500,00 €

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

līdz 4000

Publicēts:

08.08.2014

Pieteikties līdz:

-




Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Gunta Pudnika

Amats:

Baltinavas kultūras nama vadītāja

E-pasts:

kultura@baltinava.lv

Tel. nr.:

64633740

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594