BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMĀ" OBJEKTĀ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS (KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.3/49

Publicēts:
22.07.2014

Līguma izpildītājs: SIA "Kalna nami", reģ. Nr. 43403001316, piedāvātā līgumcena 2111,00 €, līguma Nr. 132-08/2014 no 2014.gada 07.augusta.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas kultūras nams

Reģ.numurs:

90009144903
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMĀ" OBJEKTĀ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS (KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.3/49


Papildus informācija:


Tirgus cenu aptauja

Līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2014.gada 6.augustam plkst. 10.00 (darba uzdevumu un tehnisko specifikaciju skatīt pielikumā), Nosūtot uz e-pastu:planosana@baltinava.lv, pa pastu: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594, vai personīgi pēc adreses: Baltinavas novada dome, kanceleja (8.kab.) Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads ar norādi – tirgus cenu aptaujai būvuzraudzības pakalpojums "Ogleķla dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti" .

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

līdz 4000

Publicēts:

22.07.2014

Pieteikties līdz:

06.08.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Gunta Pudnika

Amats:

Baltinavas kultūras nama vadītāja

E-pasts:

kultura@baltinaav.lv

Tel. nr.:

64507267

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594